Levertijden: De gemiddelde levertijd van Perfecte Tegel.nl is 1 week. Sommige actie artikelen en staandaard artikelen kunnen eerder of zelfs uit voorraad geleverd worden. Voor sanitair artikelen geldt een gemiddelde levertijd van ca. 1 week. Neem voor actuele levertijden even contact met ons op.

De verzendkosten:                                                                                                    

Pakket 0-10kg € 6.95                 

Pakket 10-30kg € 13.25

Orders boven de 30kg of met grote afmeting € 65.00 

Voor klanten binnen een straal van 20km van Noorden gelden andere bezorgkosten, neem hiervoor, voor uw bestelling eerst even contact met ons op! Orders boven de € 500,-  worden gratis bezorgd in heel nederland met uitzondering van de waddeneilanden. 

Wilt u de bestelling afhalen? Voor het afhalen van uw tegels kunt u terrecht bij onze showroom en magazijn aan de Simon van Capelweg 31i in Noorden(zuid-holland).

Betalingsmogelijkheden: iDEAL, betaling per bank, contant of per pin bij afhalen goederen.

Mocht er door wat voor reden dan ook een langere levertijd op uw bestelling zitten dan nemen wij altijd contact met u op. Heeft u vragen over levertijden of een bestelling neem gerust contact met ons op:

Tel:0172-408212 of via info@perfectetegel.nl

PerfecteTegel.nl is onderdeel van Breedijk Tegels. Op alle verkopen zijn de algemene voorwaarden van Breedijk Tegels van toepassing:

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

 1-1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Breedijk Tegels,  
  gevestigd te Noorden, hierna te noemen Breedijk.

1-2     Bijzondere van de voorwaarden van Breedijk afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien     
  deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1   Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.                                                  2-2   Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een                  
         overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2-3   Mondelinge aanbiedingen door Breedijk of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze
         door hem zijn bevestigd.
 

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1   De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt 
         eerst bindend voor Breedijk door zijn bevestiging.
3-2   Elke met Breedijk aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van
         voldoende kredietwaarde van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.  
         Opdrachtgever zal toestaan dat Breedijk zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor
         welke informatie Breedijk zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
3-3   Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maren enz, alsmede

         gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Breedijk bij de aanbieding verstrekt, zijn voor
         hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3-4   Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en
         opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.
3-5   Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden;        
         op de afvallende stukken kan de totale prijs  geen invloed hebben.
3-6   Ondergronden dienen schoon aangeboden te worden. Breedijk behoudt zich het recht voor extra
         in rekening te brengen het schoonmaken, zonodig reinigen van de ondergronden. Het
         vorenstaande zal berekend worden naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van  
         daggeldwerk. 
 

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten.

4-1   Op alle door Breedijk verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij
         zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren
         zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4-2   De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Breedijk
         zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te
         worden.
4-3   Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete
         verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Breedijk zijn recht om aanspraak te maken op
         volledige schadevergoeding.
 

 

Artikel 5 Afspraken.

         Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Breedijk binden
         de laatste niet, voor zover ze door Breedijk niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn
         in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht.

6-1   Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of
         namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
         prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
6-2   Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
         uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Breedijk ter kennis
         zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor
         de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
6-3   Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
         overeengekomen levertijd door Breedijk buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

 

Artikel 7 Prijzen.

7-1   Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
         geldende prijzen.
7-2   Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen
         ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene
         omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie     
         maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst
         te ontbinden.
7-3   Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide
         partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
7-4   De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk
         met de hoofdsom.

Artikel 8 Aanbetaling.

         Breedijk is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te
         vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van
         Breedijk de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de    
         gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld,
         waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel
         uitmaakt.

Artikel 9 Leveringstermijnen

9-1   De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
         overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Breedijk schriftelijk in gebreke     
         te stellen.
9-2   De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Breedijk zijn
         de werkzaamheden ter hand te nemen.
9-3   Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
         opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner                   
         beschikking opgeslagen.

Artikel 10 Vervoer.

         De verzending geschiedt op de wijze als door Breedijk aangegeven. Wenst de opdrachtgever een
         zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de    
         extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Gedeeltelijke levering.

         Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een
         samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling   
         plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel`Betaling´.  

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

12-1 Breedijk is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan direct
         of indirect gevolg van:
         a.                   Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
         b.                  Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere  
                             personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, dan wel in
         c.                   Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
         d.                  Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische
                             dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels,
                             houtaantastend ongedierte en dergelijke;
         e.                  Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
         f.                   Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn
                             aangebracht en / of geleverd;
         g.                   Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
         h.                  Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
12-2 Breedijk is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de            
         factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het 
         werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld
         van Breedijk of van hen, die door Breedijk te werk zijn gesteld op de aan Breedijk opgedragen
         werk(en).
12-3 Breedijk zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een
         opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
12-4 Zodra materialen , onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd
         zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s
         en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen
         of gereedschappen,zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd
         de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan
         de zijde van Breedijk. 
12-5 Breedijk is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de
         onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is
         aangebracht en welke geleidt heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering,
         doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de    
         onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.
 

 

 

Artikel 13 Reclame.

13-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze          
         grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Breedijk terstond schriftelijk op
         de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering
         c.q. oplevering Breedijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt,  
         dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of
         opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
13-2 Breedijk dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
         overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient
         te worden ondertekend.
13-3 Indien de reclame naar het oordeel van Breedijk juist is, zal Breedijk hetzij een billijke
         schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de
         geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 14 Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen.

14-1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de
         beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de
         levering worden genomen.
14-2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Breedijk
         doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Garantie.

         Garantie op de door Breedijk geleverde en / of door Breedijk uitgevoerde werken wordt slechts
         verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie wordt slechts verleend op
         eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Breedijk geleverde materialen
         en producten dan wel in de door Breedijk uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het
         kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van   
         ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Breedijk  geleverde goederen 
         onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt, indien de aanwezige voorzieningen en / of
         hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn of in geval van onoordeelkundig
         gebruik door opdrachtgever en / of derden.

Artikel 16 Overmacht.

16-1 Buitengewone omstandigheden , zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,
         belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
         werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst
         van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Breedijk    
         of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Breedijk, ex-
         en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige
         overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van
         Breedijk, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
         overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren
         voor Breedijk overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van
         werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe
         ook genaamd kan doen gelden.
16-2 Breedijk is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of
        de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te
 

         schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben 
         opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te
         betalen.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij
         verplicht de door Breedijk reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of
         verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en
         is hij overigens jegens Breedijk gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds
         gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Breedijk als schadeloosstelling verschuldigd zijn
         het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Breedijk te
         vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of
         weigering van de goederen.
17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Breedijk zich alle rechten
         voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te
         vorderen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud.

18-1 Zolang Breedijk geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking
         tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente
         daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Breedijk.
18-2 Breedijk heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
         opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance
         van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet
         Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het
         geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
18-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de
         opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.

19-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in
         gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het
         Burgerlijk Wetboek zal Breedijk ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit
         de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder
         rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
19-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
         tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
         a.                   De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet
                             nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.
                             Breedijk heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt
                             het recht , zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te
                             schorten.
         b.                  De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
                             surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling
                             ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard
                             dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen
                             wordt gelegd.
         c.                   De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
         d.                  De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is
                             Nederland te verlaten.

19-3 Breedijk is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag
         verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Breedijk reeds verleende diensten, zonder
         dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles
         onverminderd het recht van Breedijk op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 20 Betaling.

20-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden voor de levering van de producten,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.    
20-2 Breedijk is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn
         door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,
         gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 
20-3 Breedijk is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,
         zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, 
         waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder
         en incassobureau.
20-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
         opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport
         Voorwerk II dan wel , indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de
         tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden   
         geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
         advies en bijstand.
20-5 Uit het enkele feit dat Breedijk zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en
         de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Geschillen.

         Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
         begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
         vestigingsplaats van Breedijk, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de
         Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

© 2012 - 2017 PerfecteTegel.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.